Paxil Yan Etkileri, Paxil kilo aldırırmı Kullanımı ve zararları

Paxil Yan Etkileri, Paxil  kilo aldırırmı Kullanımı ve zararları, paxil nasıl bırakılır

Paxil Amerika’da en çok satan yeni tip antidepresan ilaçları arasında yer alır.Sosyal fobi, panik atak, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik hastalıklarda yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır.Çok güçlü ve etkili bir ilaç olan paxilin güçlü yan etkileri bulunmaktadır.Dikkatli şekilde kullanılması gereken paxilin işte insan sağlığı üzerinde bir takım yan etkileri vardır. Aşağıda sizlere paxil prospektüs ü verilmektedir. Dikkatlice okuyunuz

Etken Madde(ler):
Paroksetin HCl 20 mg

Piyasa Şekilleri:
28 film tabletlik blister ambalajlarda.

Paxil Kullanım Şekli:
Paxil’in günde bir defa sabahları yemekle birlikte alınması tavsiye edilir. Hastalar semptomlardan kurtulduklarından emin olana dek yeterli bir süre tedaviye devam etmelidir. İlacın ani kesilmesinden kaçınılmalıdır. Yetişkinler: Depresyon: Tavsiye edilen doz günde 20 mg’dır. Bazı hastalarda dozu artırmak gerekebilir. Doz, hastanın cevabına göre, kademeli olarak, 10 mg’lık artışlar ile günde 50 mg’a yükseltilebilir. Obsesif Kompülsif Hastalık (OKH): Tavsiye edilen doz günde 40 mg’dır. Hastalar günde 20 mg ile başlamalıdır ve doz haftada 10 mg’lık artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar dozun günde maksimum 60 mg’a kadar artırılmasından fayda sağlar. Panik Hastalığı: Tavsiye edilen doz günde 40 mg’dır. Hastalar günde 10 mg ile başlamalıdır ve doz hastanın cevabına göre haftada 10 mg’lık artışlar ile yükseltilebilir. Bazı hastalar dozun günde maksimum 50 mg’a kadar artırılmasından fayda sağlar. Düşük bir başlangıç dozu tavsiye edilir. Yaşlılar: Yaşlı deneklerde paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelmektedir. Dozajlama yetişkinlerin başlangıç dozunda başlamalıdır ve haftada 10 mg’lık artışlar halinde hastanın cevabına göre maksimum 40 mg’a kadar artırılabilir. Şiddetli renal bozukluğu (kreatinin klirensi <30 ml/dak) veya şiddetli hepatik bozukluğu olan hastalarda paroksetinin plazma konsantrasyonunda artışlar meydana gelmektedir. Tavsiye edilen doz günde 20 mg’dır.

Endikasyonları:
Paroksetin, güçlü ve selektif bir serotonin (5-hidroksitriptamin, 5-HT) geri alım inhibitörüdür. Depresyon tedavisinde (başlangıçta yeterli cevap alındıktan sonra, Paroksetin ile tedaviye devam edilmesi depresyon relapsının önlenmesinde etkilidir); obsesif kompülsif bozukluk (OKB) semptomlarının tedavisi ve relapsın önlenmesi; agorafobi ile birlikte veya agorafobi olmaksızın panik bozukluğu semptomlarının tedavisi ve relapsın önlenmesi ve sosyal anksiyete bozukluğu / sosyal fobi tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:
Monoamin oksidaz inhibitörü veya tioridazinin birlikte kullanıldığı durumlarda kontrendikedir. Paroksetine veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.

Paxil kullanımı ve Paxil hakkındaki tıbbi Uyarılar:
Bir MAO inhibitörüyle kombine olarak başka bir serotonin geri alım inhibitörü alan hastalarda, hipertermi, rijidite, miyoklonus, vital belirtilerde hızlı dalgalanmalarla birlikte otonom dengesizliği ve deliryum ve komaya doğru ilerleme gösteren aşırı ajitasyonun da dahil olduğu mental durum değişiklikleri içeren ciddi, bazen öldürücü olan reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar daha önce bu ilacı bırakmış olan ve bir MAOI almaya başlayan hastalarda da bildirilmiştir. Bazı vakalar nöroleptik malign sendroma benzeyen özellikler göstermişlerdir. Bu ilaçların kan basıncını düşürmek ve davranışeksitasyonuna neden olmak üzere sinerjistik olarak etki gösterebileceklerini düşündürmektedir. Bu nedenle Paroksetinin bir MAOI ile kombine olarak kullanılmaması ve bir MAOI ile tedavinin bırakılmasından sonraki 14 gün içinde bu ilaca başlanmaması önerilmektedir. Bir MAO inhibitörüne başlamak için Paroksetinin bırakılmasından sonra en az 2 hafta geçmelidir. Tek başına uygulanan tioridazin, torsade de pointes tipi aritmiler gibi ciddi ventriküler aritmiler ve ani ölüm ile ilişkili QTc intervali uzaması oluşturmaktadır. Bu etki dozla ilişkili gibi görünmektedir. Bir in vivo çalışma, paroksetin gibi P450 IID6’yı inhibe eden ilaçların plazmadaki tioridazin düzeylerini yükselttiğini düşündürmüştür. Bu nedenle, paroksetinin tioridazin ile kombine olarak kullanılmaması önerilmektedir. Diğer tüm antidepresanlar gibi, Paroksetin mani öyküsü olanhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Oral antikoagülan alan hastalara Paroksetin büyük bir dikkatle verilmelidir. Triptofan diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri ile birlikte alındığında advers deneyimler bildirildiğinden, Paroksetin triptofan tedavisi ile kombinasyon şeklinde kullanılmamalıdır. Tüm psikoaktif ilaçlarla olduğu gibi, kardiyak problemleri olan hastaların tedavisi sırasında dikkatli olunması önerilir. Epilepsi hastalarında da kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Paroksetin ile tedavi edilen hastalarda nöbetlerin görülme insidansı %0.1’den azdır ve görüldüğü takdirde tedavi kesilmelidir. Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi, Paroksetin nadiren midriyazise neden olur ve dar açılı glokomlu hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Elektrokonvülsif tedavi ile birlikte kullanımı konusunda klinik deneyim azdır. Ancak serotonin geri alım inhibitörleri kullanan hastalarda uzatılmış elektro konvülsif tedavi ile indüklenen nöbetler ve/veya ikincil nöbetler gibi nadir olgular mevcuttur. Nöroleptik kullanan hastalara uygulanırken nöroleptik malign sendromu semptomlarını hatırlattığından dolayı dikkatli olunmalıdır. Kötüleşen depresyon, intihara teşebbüs ve intihar olasılığı depresif hastalığı olan hastaların tabiatında bulunmaktadır. Bu nedenle, hastalarda tedavi sırasında anlamlı bir hafifleme oluncaya kadar yakından takip edilmelidir. Daha çok yaşlılarda olmak üzere nadiren hiponatremi bildirilmiştir. Hiponatremi paroksetin kullanımına son verildiğinde genellikle ortadan kalkar. Gebelik kategorisi C’dir. Gebelikte güvenilirliği saptanmadığından, potansiyel fayda muhtemel zararından daha fazla olmadıkça gebelik veya emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır. Klinik deneyim Paroksetin ile tedavinin idrak veya psikomotor fonksiyonda azalma ile ilişkisi bulunmadığını göstermiştir. Bununla birlikte, tüm diğer psikoaktif ilaçlarla tedavideolduğu gibi, hastalar araç veya makine kullanma yetenekleri hakkında uyarılmalıdırlar.

Paxil Yan Etkileri:
Kontrollü klinik araştırmalarda, en sık gözlenen advers etkiler; mide bulantısı, uykulu hal, terleme, titreme, asteni, ağız kuruluğu, uykusuzluk, cinsel fonksiyon bozukluğu (impotans ve ejakülasyon bozuklukları dahil), baş dönmesi, kabızlık, ishal ve iştah kaybıdır. Advers etkilerin şiddeti ve sıklığı tedaviye devam edilmesiyle azalabilir ve genellikle tedavinin kesilmesine yol açmaz. Buna ilaveten, klinik kullanımı sırasında rapoe edilen yan etkiler: Sinir Sistemi: Serotonerjik sendroma ilaveten halüsinasyonlar, hipomani ve huzursuzluk bildirilmiştir. Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi konfüzyon da bildirilmiştir. Oro-fasiyal distoni de dahil ekstrapiramidal reaksiyonlar bildiren bazı raporlar vardır. Bazen bu reaksiyonlar nöroleptik ilaç kullanan hareket bozukluğu olan hastalarda meydana gelmiştir. Konvülsiyona ait nadir vaka bildirimi vardır. Nöroleptik malign sendromu da (nöroleptik tedaviyi yeni bırakan veya birlikte kullanan hastalarda meydana gelir) nadiren bildirilmiştir. Sindirim Sistemi: Kusma ve hepatik enzimlerde yükselme bildirilmiştir. Şiddetli karaciğer anormallikleri nadiren bildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon test sonuçlarında uzun süreli bir yükselme olursa kullanıma son verilmelidir. Deri ve uzantıları: Kızarıklık (kaşıntı veya anjiyoödemin eşlik ettiği ürtiker dahil) ve fotosensitivite reaksiyonlarına ait nadir vakalar bildirilmiştir. Metabolik/endokrin: Nadiren hiponatremi bildirilmiştir. Bu yaşlılarda daha baskındır ve uygun olmayan anti-diüretik hormon sekresyonu sendromu ile ilişkili olabilir. Hiponatremi ilacın kesilmesiyle genellikle ortadan kalkar. Nadiren hiperprolaktinemi/galaktore semptomları bildirilmiştir. Kardiyovasküler: Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi, daha önce hipertansiyonu olan veya huzursuzluk çeken hastalarda tansiyonda geçici değişiklikler bildirilmiştir. Taşikardi nadiren rapor edilmiştir.Hematolojik: Anormal kanamalar (çoğunlukla ekimoz ve purpura) bildirilmiştir. Trombositopeni nadiren bildirilmiştir.Diğer: Akut glokom, üriner retansiyon ve periferal ödeme ait nadir vakalar bildirilmiştir. Trisiklik antidepresanlara nazaran ağız kuruması, konstipasyon ve uykulu hali daha az neden olur. Ani olarak kesilmesini takiben baş dönmesi, duyusal bozukluk (örneğin parestezi), anksiyete, uyku bozuklukları (kabus dahil), ajitasyon, titreme, mide bulantısı, terleme ve konfüzyon bildirilmiştir. Bunlar genellikle bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkar ve nadiren semptomatik tedavi gerekir. Bu semptomların görülme riski daha yüksek olan özel bir hasta grubu yoktur; bundan dolayı antidepresif tedavi artık gerekmediğinde, dozun azaltılması veya gün aşırı verilmesi suretiyle kademeli olarak ilacın kesilmesi önerilir. Manik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir. Bulanık görme bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri:
MAO inhibitörleri / triptofan / diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri: Serotonerjik ilaçlarla birlikte kullanımı serotonine bağlı etkide yükselmeye yol açar. Bu semptomlar, ajitasyon, konfüzyon, diyaforez, halüsinasyonlar, hiperrefleks, miyoklonus, ürperme, taşikardi ve titremeyi içermektedir. İlaç metabolize eden enzim indükleyiciler/inhibitörler: Paroksetinin metabolizması ve farmakokinetiği, ilaçları metabolize eden karaciğer enzimlerini indükleyen veya inhibeeden ilaçlardan etkilenebilir. Bilinen bir ilaç metabolize edici enzim inhibitörü ile birlikte kullanıldığında, doz aralığının en düşük seviyesinde uygulanmasına dikkat edilmelidir. Bilinen bir ilaç metabolize edici enzim indüktörü ile birlikte kullanıldığında başlangıç dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. Sonraki herhangi bir doz ayarlamasında klinik etki (tolerabilite ve etkinlik) rehber olmalıdır. Alkolün yol açtığı mental ve motor beceri kaybını artırmamakla birlikte,hastalarda alkolle birlikte kullanılması önerilmez. Lityumun birlikte uygulanması durumunda dikkatli olunmalı ve lityum düzeyleri takip edilmelidir. Fenitoin ile birlikte uygulanması halinde paroksetinin plazma konsantrasyonlarında azalma ve yan etkilerde artma görülür. Bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında başlangıç doz ayarlanmasına gerek yoktur, klinikte alınanetkiye göre doz ayarlaması daha sonra yapılmalıdır. Paroksetinin diğer antikonvülsanlar ile birlikte kullanılması da yan etkilerin insidansında artışa yol açabilir. Varfarin ile arasında, protrombin zamanında değişmeler ve kanamada artışla sonuçlanabilecek bir farmakodinamik etkileşim olabilir. Trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımının etkisi henüz çalışılmamıştır. Bu ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. Prosiklidinin plazma düzeylerini anlamlı olarak artırır. Antikolinerjik etkiler gözlendiğinde prosiklidin dozu azaltılmalıdır. Selektif serotonin geri-alım inhibitörleri dahil olmak üzere, diğer antidepresanlar gibi hepatik sitokrom P-450 enzimi CYP2D6’yı inhibe eder. CYP2D6’nın inhibisyonu ile bu enzim tarafından metabolize edilen ilaçların birlikte verilmesi halinde, bu ilaçların plazma seviyelerinde yükselmeye yol açabilir. Bu enzim tarafından metabolize edilen ilaçlar arasında bazı trisiklik antidepresanlar (örneğin amitriptilin,nortriptilin, imipramin ve dezipramin), fenotiyazin nöroleptikleri (örneğin perfenazin ve tioridazin) ve Tip 1c antiaritmikler (örneğin propafenon ve flekainid) bulunmaktadır.

paxil nasıl bırakılır

Aşağıdaki paxilin bırakılması hakkında tavsiyelerden biridir:

Bu dozun aylık periodlarda azaltılarak bırakılmasıdır.

Mesela bir ay süreyle günlük 15mg, Sonraki bir ayda günlük 10mg , sonraki ayda günlük 5mg ve stop. 5 mglık dozlardan sonra bırakma çoğu kere başarılıdır. Olmadığı taktirde günde 2.5mg bir ay ve bırakılır.

paxil ilacının yan etkileri,paxil nedir,paxilin yan etkileri,panik atak paxil,paxil ilaç yan etkileri,paxil kullananlar,paxil ilacını kullanan forum,paxilin yan etkileri

“Paxil Yan Etkileri, Paxil kilo aldırırmı Kullanımı ve zararları” üzerine 14 yorum

 1. meraba.paxil 20 mg kullanıyordum bende ürtiker yani kaşıntı kabarma yaptı doktorum bırakmamı soyledi 25 gün kullandıktanm sonra bıraktım bırakalı 4 gün oldu fakat cok baş dönmem var nedeni bıraktıgım icin midir bilemiyorum

 2. paxil kullanmaya bugün başladım ama kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyor 1 tek kullanım ilçata bunu yapar mı??

 3. bende paxsili 1aydır kullanıyordum.bittikten sonra aşırı mide bulantısı oldu acaba ilaçdan dolayımıdır.

 4. dr. gittim paxılyazdı ama yorumlardan sonra kullanmalımıyım anlamadım ritim bozukluğum var yanetkisi olurmu

 5. ya bende bi bozukluk yok da üroloji uzmanı yan etikelrinden faydalanalım dedi cinsel sıkıntı gidecekmiş varmı böle bişey yaaa

 6. bendede aşırı derecede çekingenlik var, yıllar önce kullandım paxil i ama ço kötü ve çekilmez baş ağrılarım oldu bende bıraktım acaba yeniden başlamalı mıyım?

 7. bende bu ilacı kullanıyorum topluma girememe utangaclık yükseklik korkusu fln daha bir sürü şey vardı. yaklaşık 20 gündür sabah yarım akşam yarım içiyorum çok iyi geldi bana. kullanmanızı tavsiye ederim. yalnız viagra etkisi yapıyor yani geciktirici gibi etkisi oluyor orgazm olamıyorsun kolay kolay. 17 yaşındayım bu benim için sorun ama benden büyüklerim kullanıyorsa severek kullanıyordur sanırım tek sorun erken boşalma 🙂 ilacı kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim yan etkileri fazla yok. ilacı doktor tavsiyesiyle bırakın. konuşmak isteyen bad_man41@hotmail.com ekliyebilir

 8. 3 yıldır paxil kullanıyorum bıraktığım anda vücut zonklamaları dengesizlik oluyor bıktım artık….

 9. paksıl ve zonaks psıkıyatrık hap kullnıyorum basımda zonklama ve kalp carpıntısı vr normalmıdır

 10. paksıl ve zonaks psıkıyatrık ılac kullanıyorum basımda zonklama ellerımde tıtreme var sızce normalmıdır kalp carpıntısıda var yerınden cıkıcakmıs gıbı

  1. benn 7 yıldır kullanıyorum ilk 6 ayda etkisini gösteriyor her bünyede farklı etkiler yapabilir. bence yan etkisi çok fazla olan bi hap. bir okadar da güzel şu an çok ilerleme war hyret içindeyim . am yan etkler dayanılmayacak derecedeyse değiştıreni tavsiye edrm

 11. Bana doktorum bunu panik atak şikayetim üzerine yazdı,depresyonda etkili opduğuna inanıyorum yanlış kullanırsanız bırakınca çok şiddetli depresyon yapar aylarca ceset gibi yaşarsınız özellikle depresyon hastaları bunu kullanırken sigarayı kesinlikle içmeyin çünkü sigara beynin seratonin dengesini alt üst ettiğinden sigarayı içerken kullanırsanız daha çok depresyon yapar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir